REGULAMENTUL INTERN DE FUNCȚIONARE AL ORIGYM FITNESS STUDIO

 

 1. Prezentul Regulamentul Intern de Funcţionare al ORIGYM FITNESS STUDIO (mai departe Regulament) este stabilit pentru efectuarea normală a activitaților în cadrul centrului de fitness, pentru ocrotirea sănătătii persoanelor, pentru protejarea bunurilor, precum și în scopul respectării ordinii și curățeniei încaperilor și echipamentelor centrului.

 

 1. Membrii ORIGYM FITNESS STUDIO, precum și orice alte persoane care intră în incinta centrului au obligația de a respecta Regulamentul, care este afișat în incinta centrului și pe site-ul https://origym.ro/. De asemenea, persoanelor anterior menționate, le revine obligația de a respecta orice alte reglementări specifice, afişate şi/sau amplasate în diferite zone  ale clubului  (recepţie, săli de antrenament, saună, vestiare etc). Cunoasterea, însusirea și respectarea regulamentului de ordine interioara al clubului este obligatorie pentru toate persoanele care frecventează clubul nostru. Prin plata unei ședinte sau a abonamentului dvs. și semnarea fișei de înscriere certificați respectarea cu strictete a prezentului regulament.

 

 1.  Programul de funcţionare al centrului este disponibil la recepția ORIGYM FITNESS STUDIO și pe pagina de internet https://origym.ro/. Programul de funcționare al centrului este de luni până vineri, între orele 06 și 22, respectiv de sâmbătă până duminică între orele 08 și 20. ORIGYM FITNESS STUDIO are dreptul de a modifica oricând programul de funcţionare al centrului, precum şi orele de program ale cursurilor organizate în cadrul centrului. Orice modificare va fi  adusă la cunoștința publicului   prin afişare la recepția centrului de fitness sau pe pagina de internet anterior menționată.

 

 1. Plata pentru servicii se realizează la recepția centrului sau online. Plata se încasează sub forma de numerar sau altă formă permisă de lege, convenită de comun acord. Costul serviciilor precum și durata lor și a produselor comercializate, pot fi modificate de către administrația centrului.

 

 1. La data achitării abonamentului vi se va emite un card de acces, care va avea valabilitate pe întreaga perioadă a contractului în vigoare si care nu poate fi transmis altor persoane. Accesul membrilor în incinta centrului se va face doar pe baza cardului de acces, în lipsa acestuia ORIGYM FITNESS STUDIO având dreptul de a interzice accesul în incinta centrului. Costul cardului de acces se va achita separat, la data achitării primului abonament, fiind de 10 lei

 

În cazul pierderii cardului de acces, se va achita o taxă de 10 lei pentru emiterea unui nou card.  Utilizarea cardului de acces de către o altă persoană decât titularul acestuia, atrage automat rezilierea contractului și anularea abonamentului.

Abonamentele pot fi suspendate pentru o perioadă de minim 15 zile și maxim 30 de zile. Abonamentele pe mai multe luni sau anuale pot fi înghețat o singură dată.

 

 1. Clienții declară pe proprie răspundere că au o stare de sănătate adecvată, care le permite să efectueze exerciții fizice, precum și că au solicitat avizul prealabil al medicului. Orice problemă de sănătate sau interdicție medicală cu privire la efectuarea de exerciții fizice, trebuie anunțată în prealabil personalului ORIGYM FITNESS STUDIO.

 

 1. După intrarea în centru, clientul va preda cardul de accest la recepţia centrului, unde va primi o cheie de vestiar care va rămâne asupra sa toată durata șederii și care se returnează la plecare. În cazul în care clientul nu restituie la plecare cheia de la vestiar, acesta va trebui să achite suma de 50 lei, cu titlu de taxă de înlocuire. În cazul neachitării sumei anterior menționate abonamentul va fi suspendat până la achitarea respectivei sume.

 

 1. Clienții îşi pot depozita bunurile în vestiarul din  incinta centrului și vor păstra cheia asupra lor, bunurile personale rămânând în paza și custodia clientului pe toată durata șederii. Clubul nu este responsabil de valori sau obiecte de valoare, iar clientul nu poate depozita în vestiar   valori sau obiecte de valoare,  fiind incidente la prev. art. 1356, alin. 1 Cod civil.

 

 1. Accesul şi participarea membrilor la clase, se va face în limita locurilor disponibile. Rezervările pentru antrenamentele de grup se pot face exclusiv online la adresa https://origym.ro/, cel târziu cu 10 minute înainte de începerea clasei, în lipsa rezervării nefiind permis accesul la clasă, cu excepția situației în care mai sunt locuri disponibile. Membrii care nu au rezervare, vor putea  participa  la clasă în măsura în care există locuri disponibile.

 

Efectuarea unei rezervări la o clasă, urmată de neparticiparea la respectiva clasă, poate atrage interzicerea participării la clasa respectivă, iar în cazul repetării acestei conduite, rezilierea contractului și anularea abonamentului.

Accesul în sala unde se desfășoară clasa se va face înainte de începerea acesteia, în caz contrar instructorul având posibilitatea să refuze accesul, acest aspect fiind la latitudinea sa.

Pe parcursul desfășurării claselor, utilizarea telefoanelor mobile este interzisă. Pe parcusul claselor, participanții au obligația să respecte intrucțiunile instructorului.

 

 1. Clienții centrului au obligația de a utiliza echipamentul sportiv în mod adecvat, în conformitate cu specificul acestuia. În cazul utilizării necorespunzătoare a echipamentelor, clientul acceptă riscului producerii unui prejudiciu, inclusiv în ceea ce privește propria sănătate și integritate corporală. În cazul în care clientul are neclarități cu privire la modalitatea de utilizare corectă a unui echipament, acesta are obligația de a solicita ajutorul personalul centrului. Clienții care efectuează exerciţii cu greutăţi mari trebuie  să solicite obligatoriu sprijinul unui antrenor, pentru a preveni riscul de accidentare.

 

 1. În cazul deteriorării echipamentului sportiv sau al altui bun al centrului, persoana responsabilă de producerea prejudiciului acoperă toate cheltuielile materiale.

 

 1. Clienții au obligația de a avea o conduită civilizată în incinta centrului.  Următoarele acțiuni sau inacțiuni ale clienților sau ale oricăror alte persoane, constituie încălcări ale regulamentului:
 • comportamentul neadecvat sau indecent care, cu titlu de exemplu, poate consta în folosirea unui limbaj neadecvat, jignitor, utilizarea de violenţă fizică sau verbală, acțiuni sau inacțiuni nelegale îndreptate împotriva unor bunuri
 • Consumul de băuturi alcoolice, droguri, medicamente, fumatul sau consumul şi/sau comercializarea oricăror substanţe ilegale în incinta centrului
 • accesul în incinta centrului a persoanelor aflate sub influenţa drogurilor, băuturilor alcoolice sau a medicamentelor sau a oricăror substanțe care pot afecta capacitatea de a folosi oricare dintre echipamentele existente
 • accesul în incinta centrului cu arme cum sunt, cu titlu de exemplu, pistoale cu gloanţe, pistoale cu gaz, spray-uri paralizante sau electroşocuri etc.
 • nerespectarea regulilor referitoare la igienă şi curăţenie în incinta centrului, inclusiv igiena personală
 • utilizarea de către clienți sau de către orice alte persoane a spațiilor ORIGYM FITNESS STUDIO în scopuri comerciale. Cu titlu de exemplu,, prin utilizarea spațiilor aflate în incinta centrului în scopuri comerciale se înţelege oferirea către clienți, contra cost, a unor servicii de antrenament personalizat sau a oricăror alte servicii, cu scop comercial. De asemenea, clienții nu vor putea solicita ori primi din partea unui altui client, contra cost ori gratuit servicii de antrenament personalizat. Tot cu titlu de exemplu, se consideră utilizarea în scopuri comerciale a spațiilor centrului publicitatea de orice fel, comercializarea de produse, împărțirea de  broșuri, fluturașe publicitare etc. Excepție de la această regulă este dată de  parteneriatelor încheiate de ORIGYM FITNESS STUDIO în acest sens.
 • efectuarea de fotografii, înregistrări video sau audio în incinta centrului fără acordul scris şi prealabil al conducerii
 • folosirea în mod necorespunzător a echipamentelor de antrenament
 • accesul în sălile de antrenament fără încălțăminte și îmbrăcăminte corespunzătoare Clienții sunt obligaţi să poarte echipament sportiv adecvat pe tot parcursul antrenamentului, respectiv trening, tricou, pantaloni scurţi şi pantofi de sport adecvaţi sălilor de antrenament. Cu titlu de exemplu, următoarele articole de încăltăminte sau îmbrăcăminte sunt considerate necorespunzătoare: pantofi, cizme, bocanci, șlapi, sandale sau orice încăltămite deschisă, îmbrăcămintea care expunde corpul peste limitele decenței.
 • accesul în în sălile de antrenament al copiilor cu vârste mai mici de 16 ani, fără aprobarea scrisă şi prealabilă a conducerii centrului de sănătate
 • accesul în incinta centrului cu animale, bicilete, trotinete sau alte asemenea bunuri
 • accesul în zone destinate exclusiv personalului
 • nerestituirea cheilor de la vestiar
 • neutilizare prosopului în timpul antrenamentului .
 • utilizarea echipamentelor în alte moduri decât cele pentru care au fost concepute
 • trântirea sau aruncarea discurilor, barelor ori a ganterelor pe pardoseală
 • depozitarea, așezarea sau sprijinirea discurilor barelor ori aganterelor pe tapișeria aparatelor sau pereti
 • depozitarea bunurilor pesonale ( telefoanelor mobile, recipientelor pentru apă, accesorii personale etc) în spatiul de lucru sau pe aparate
 • ocuparea aparatele în timpul pauzelor dintre exerciţii.
 • efectuare de convorbiri telefonice în incinta zonei de antrenament.
 • orice alte acţiuni sau inacțiuni care sunt calificate drept încălcări de către ORIGYM FITNESS STUDIO

 

 1. În cazul încălcării regulamentului ORIGYM FITNESS STUDIO va avea dreptul de a rezilia abonamentul (contractul), fără a fi necesară punerea în întârziere a clientului, abonamentul (contractual) fiind  considerat reziliat de drept,  situație în care preţul abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către ORGYM FITNESS STUDIO cu titlul de daune prestabilite. Prezentul articol constituie pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil. De asemenea, ORGYM FITNESS STUDIO, are dreptul de a  interzicere accesului respectivei persoane în incinta centrului   pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 luni sau cu titlu definitive, în funcţie de natura şi/sau gravitatea respectivei încălcări.

 

 1. Orice sugestie, reclamație, plângere, sesizare sau solicitare din partea cliențiilor se face în scris și se depune la recepția centrului în cel mult 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului. Cererea va trebui să conţină obligatoriu următoarele elemente: numele şi prenumele persoanei care adresează plângerea (denumirea, în cazul persoanei juridice); calitatea acestuia (numai dacă persoana care semnează plângerea este împuternicit al unei alte persoane ori reprezentant al unei persoane juridice); datele de identificare (domiciliu, CNP, serie şi număr de buletin, în cazul persoanei fizice / sediu social, cod unic de identificare, număr de înregistrare în Registrul Comerţului, în cazul persoanei juridice); descrierea completă a evenimentului, precum şi data când s-a produs şi, dacă este cazul, ora la care s-a produs; adresa completă şi corectă la care răspunsul  va fi expediat; data întocmirii; semnătura persoanei care adresează cererea (şi ştampila dacă este vorba de o persoană juridică). Toate cererile adresate vor fi solutionate în termen de 15 zile de la data înregistrării acestora în evidențele, iar în situația în care elementele arătate anterior lipsesc, ORIGYM FITNESS STUDIO poate  refuza soluţionarea acesteia.